انجام عملیات کمک های اولیه

انجام عملیات کمک های اولیه

انجام عملیات کمک های اولیه شایستگی است که درحوزه بهداشت و ایمنی كه با كارهایی از قبیل ارزیابی مصدوم، احیاء قلبی – ریوی، كنترل شكستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی، جلوگیری از خونریزی و بانداژ كردن زخم در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات)

رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات)

بكارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط كار شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه شخص پس از گذراندن این دوره قادر به اجرا و پیاده سازی استانداردها و آیین نامه های ایمنی و بهداشت در محیط كار و همچنین قادر به شناسایی عوامل آسیب رسان و بیماری زا و پیشگیری از ابتلا به بیماری های شغلی با رعایت اصول بهداشت و ایمنی خواهد بود. شخص توانایی مقابله با آسیب های شغلی و عكس العمل در برابر حوادثی چون آتش سوزی و زلزله و توانایی انجام اقدامات اولیه در هنگام شرایط اضطراری را كسب خواهد نمود.

ادامه مطلب
بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی هنرهای نمایشی

بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی هنرهای نمایشی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار هنرهای نمایشی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ،روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیشبینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات حمل و نقل ریلی

رعایت الزامات حمل و نقل ریلی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار حمل و نقل زمینی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات بهداشت و ایمنی جوشکاری

رعایت الزامات بهداشت و ایمنی جوشکاری

رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی در محیط کار جوشکاری و برشکاری شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که کارهای پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار، پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی ، بیولوژیکی، روحی و روانی، ارگونومیکی و کنترل و کاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام کمکهای اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار صنعت جوشکاری و برشکاری را شامل می شود.

ادامه مطلب
رعایت الزامات سلامت در ساختمان

رعایت الزامات سلامت در ساختمان

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنعت ساختمان ، شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی و کنترل و کاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام کمک های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار

بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار

بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که کار هایی از قبیل تجزیه و تحلیل بهداشت روانی کارکنان و مربیان ،تجزیه و تحلیل ابعاد بهداشت روانی و عوامل موثر در محیط کار،اهداف و اصول بهداشت روانی در محیط کار و مقابله با فشار روانی در محیط کار و بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت محیط کار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای

رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار خدمات تغذیه ای شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات در محیط کار هنر های تزئینی

رعایت الزامات در محیط کار هنر های تزئینی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار هنرهای تزئینی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات بهداشت در ماشین آلات کشاورزی

رعایت الزامات بهداشت در ماشین آلات کشاورزی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار ماشین آلات کشاورزی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار

بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار

بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه شخص پس از گذراندن این دوره قادر به اجرا و پیاده سازی استانداردها و آیین نامه های ایمنی و بهداشت در محیط كار و همچنین قادر به شناسایی عوامل آسیب رسان و بیماری زا و پیشگیری از ابتلا به بیماری های شغلی با رعایت اصول بهداشت و ایمنی خواهد بود. شخص توانایی مقابله با آسیب های شغلی و عكس العمل در برابر حوادثی چون آتش سوزی و زلزله و توانایی انجام اقدامات اولیه در هنگام شرایط اضطراری را كسب خواهد نمود و با استانداردهای شایستگی از قبیل مسئول ارزیاب ریسك ، مسئول MS-HSE و مسئول بهداشت كار در ارتباط میباشد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات مدیریت صنایع

رعایت الزامات مدیریت صنایع

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار مدیریت صنایع شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات صنایع غذایی

رعایت الزامات صنایع غذایی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار صنایع غذایی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط

رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط

رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط کی از شایستگی های حوزه بهداشت و ایمنی است که شامل کارهای تشخیص خطرات کار در ارتفاع، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع، کار در ارتفاع و حفاظت در برابر سقوط می باشد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات فناوری اطلاعات

رعایت الزامات فناوری اطلاعات

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار فناوری اطلاعات شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات در محیط کار صنعت ساختمان

رعایت الزامات در محیط کار صنعت ساختمان

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار صنعت ساختمان شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی

رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی و روانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات چوب سنگ فلز

رعایت الزامات چوب سنگ فلز

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع دستی (چوب،سفال،فلز و...) شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی و کنترل و کاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام کمک های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار را انجام می دهد..

ادامه مطلب
رعایت الزامات بهداشت در زیست فناوری

رعایت الزامات بهداشت در زیست فناوری

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار زیست فناوری شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات در محیط کار هنر های تجسمی

رعایت الزامات در محیط کار هنر های تجسمی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار هنرهای تجسمی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات  مراقبت زیبایی

رعایت الزامات مراقبت زیبایی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار مراقبت زیبایی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی و کنترل و کاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام کمک های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات سلامت و بهداشت مکانیک

رعایت الزامات سلامت و بهداشت مکانیک

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار مکانیک شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی ازقبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی و کنترل و کاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام کمک های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط کار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات بهداشت و ایمنی  در محیط فرش

رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط فرش

بهداشت و ایمنی در محیط فرش شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات سلامت و ایمنی بهداشت در محیط کار هنرهای نمایشی

رعایت الزامات سلامت و ایمنی بهداشت در محیط کار هنرهای نمایشی

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار هنرهای نمایشی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ،روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیشبینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
رعایت الزامات صنایع نساجی

رعایت الزامات صنایع نساجی

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع نساجی مجتمع آموزشی مهرمادر یکی از مشاغل مربوط به بهداشت و ایمنی است که ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است. رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط كار صنایع نساجی یک شایستگی در حوزه بهداشت وایمنی است كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی ، روحی وروانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمك های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد.

ادامه مطلب
افسر HSE در پروژه های نفتی

افسر HSE در پروژه های نفتی

افسر HSE در پروژه های نفتی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی كه فراگیران قادر به یاد گیری تعاریف و مفاهیم سازمان های ملی و بین المللی HSE ، تشخیص عوامل زیان آور محیط كار و جنبه های زیست محیطی و پیشگیری از خطر، بكارگیری وسایل حفاظت فردی و اطفا حریق می باشد.

ادامه مطلب
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

بازرسی بر مبنای ریسک شایستگی است که بازرسی بر مبنای ریسک ،تشکیل تیم RFI،مسئولیت ها آموزش و تایید صالحیت ها ،مدریت ریسک، طراحی استراتژیهای بازرسی ،پیاده سازی یک برنامه بازرسی قابل اطمینان، ارزیابی مجدد بازرسی برمبنای ریسک، بررسی شواهد یک فرایند موثر ، مدیریت BRIو جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز جهت انجام RBIمی باشد و با استانداردهای ارزیاب ریسک و ایمنی و بهداشت شغلی و ارزیابی خطر در محیط حریق و حادثه در ارتباط می باشد..

ادامه مطلب
افسر HSE بهداشت ایمنی و محیط زیست

افسر HSE بهداشت ایمنی و محیط زیست

افسرHSE شغلی است در حوزه بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، که فراگیران توانایی نظارت، اجرا و مشاوره بر اجرای صحیح روش های کاری ایمن در فعالیت های صنعتی و کارگاهی، تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناك، ارایه انواع گزارش HSE ، توانایی برگزاری گوشزدهای ایمنی (Tool Box meeting) و حضور کارآمد در محیط های کاری را کسب کند.

ادامه مطلب
عملیات تهویه در ساختمان

عملیات تهویه در ساختمان

عملیات تهویه در ساختمان و فضاها بسته شایستگی است كه كار هایی از قبیل ارزیابی در عملیات تهویه ، كار با انواع گاز سنج، محاسبات تهویه و عملیات تهویه را انجام می دهد و با استاندارد آتش نشان ،آتش نشان صنعتی در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب
رفتارشناسی حریق

رفتارشناسی حریق

ارزیابی رفتارشناسی حریق شایستگی است از گروه بهداشت و ایمنی و كارهایی از قبیل بررسی گسترش آتش در محیط بسته، بررسی پهنه اشتعال گازها، استفاده از سر لوله ها، كار كردن محیط های داغ و مرطوب می باشد

ادامه مطلب
فرماندهی سوانح و حریق

فرماندهی سوانح و حریق

فرماندهی و سوانح حریق شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل کارهایی از قبیل بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار،مدیریت بحران و اجرای عملیات امداد در حوادث طبیعی،مدیریت بحران و اجرای عملیات امداد در حوادث صنعتی،مدیریت و فرماندهی در عملیات آتش سوزی، نجاات و امداد،فرماندهی حادثه ICS و مدیریت در ایستگاه آتش نشانی می باشد که با مشاغل تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانی، آتش نشانی صنعتی وآتش نشان در ارتباط است .

ادامه مطلب
شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST

شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST

شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST از شایستگی های حوزه ایمنی و بهداشت می باشد که افراد کارهای پیش بینی حوادث قبل از وقوع، مدل سازی حوادث قبل از وقوع، مدل سازی پیامدهای حاصل از حوادث، ریسک ناشی از فعالیت های صنعتی، تعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث را به صورت کارآمد در صنایع مختلف دارا می باشند.

ادامه مطلب
سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی

سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی

سرپرست عملیات امداد و نجات اتش نشانی شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی های بکارگیری مقررات وآیین نامه های شغلی وآتش نشانی،ارزیابی ریسک حادثه،ارزیابی و نیاز سنجی حادثه و حادثهه دیهدگان ، انجهام کمک های اولیه، کار با طناب در ارتفاع، دستیابی و انتقال مصدومین و محبوسین حادثه، همکاری و هماهنگی بها سهایر تیم های عملیاتی درون و برون سازمانی، جستجو در دود و تاریکی، تهیه گزارش عملیات امداد و نجات می باشد.

ادامه مطلب
طراح ایمنی حریق

طراح ایمنی حریق

طراح ایمنی حریق شایستگی است از حوزه بهداشت و ایمنی ،این شایستگی وظایفی از قبیل بررسی ساختمان از نظر ایمن بودن حریق ریالکشیدن نقشه های ایمنی حریق قبل از ساخت ساختمان برای جلوگیری . مهار هرچه بهتر آتش که به اجزا مختلف تقسیم میشود:نشان دادن راه های خروج بر روی نقشه ،تعیین راه های اضطراری،مشخص نمودن کحل کپسول آتش نشانی در ساختمان،نشان دادن محل دتکتور ها در نقشه ساختمان،مجزا کردن راه رو ها در نقشه برای جلوگیری از گسترش سریع آتش،کشیدن نقشه راه های فرار از اتش و نصب ان در محل ساختمان و ... که با توجه به کاربری ساختمان طراحی ها متفاوت است،را در بر دارد.این شایستگی با مشاغلی از قبیل نقشه کش و طراح ساختمان،معمار ساختمان ،مسئول ایمنی و سر آتش نشان در ارتباط است.

ادامه مطلب
سر آتش نشان صنعتی

سر آتش نشان صنعتی

سر اتش نشان صنعتی شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی كه وظایفی از قبیل انجام مانور های آزمایشی و حفظ و نگهداری همه تجهیزات لازم ، بوده و قادر به مدیریت بر حسن انجام عملیات امداد و نجات یا آتشنشانی در همه شرایط كاری باشد و علاوه بر ارزیابی و اولویت بندی ریسك بروز حریق و سایر حوادث ، در زمان مناسب اقدام به تهیه و گزارشات ارزیابی تخصصی در خصوص علل بروز حریق و حوادث اتفاق افتاده نموده و همیشه تلاش نماید آیین نامه ها و وظایف شغلی خود را به نحوه احسن انجام دهد و با مشاغلی همچون آتشنشان صنعتی و مسئول حفاظت و ایمنی در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب
آتش نشان صنعتی

آتش نشان صنعتی

آتش نشان صنعتی این شغل در حوزه بهداشت و ایمنی كار ، قرار دارد و بایست از عهده ارزیابی ، پیشگیری و انجام عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات بر آمده و ضمن انجام بازرسی ها كنترلهای موثر از كانون های خطر با انجام تمرینات مداوم آمادگی لازم را برای اقدام به همكاری و كمك رسانی به امدادگر آتش نشان یا سایر افراد تیم را داشت باشد . همچنین قادر به تهیه گزارشات مربوطه بوده و مقررات آئین نامه های شغلی خود را به نحوه احسن انجام دهد با مشاغل مسئول حفاظت ایمن سرآتش نشان صنعت در ارتباط می باشد .

ادامه مطلب
آتش نشان

آتش نشان

آتش نشان شغلی است در بهداشت و ایمنی که کارهایی از قبیل محاسبه بار حریق یا وسعت حادثه ، نوع و تعداد اطفائیه یا تجهیزات امداد و نجات ، انجام تمرینات و مانورها تخصصی برای ارتقا آمادگی ، انجام تست های تخصصی برای حفظ و نگهداری تجهیزات ، بازرسی از قسمت های مختلف محل حادثه به منظور کشف و یا پیشگیری از حریق و یا حوادث غیر مترقبه ، دریافت و انتقال پیام با تجهیزات تخصصی و انجام اقدامات مقتضی در عملیات اطفا یا امداد و نجات ، استقرار صحیح تجهیزات در محل عملیات ، هماهنگی با اعضای تیم جهت استفاده بهینه از تجهیزات ، کمک رسانی به امداد گران و مصدومین و گزارش نویسی از عملکرد روزانه و درخواست های کاری را انجام می دهد و با استانداردهای مسئول حفاظت و ایمنی سرآتش نشان ، تکنسین عملیات امداد و نجات ، فرمانده عملیات و امدادگر حوادث در ارتباط می باشد .

ادامه مطلب
ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه

ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه

ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه شایستگی است كه كارهایی از قبیل ارزیابی خطرات بالقوه و احتمالی در محیط، محاسبه شدت و احتمال خطر و مدیریت ریسك را انجام بدهد و با استاندارد شایستگی ارزیابی آبرسانی ،پمپ و محاسبات هیدرولیك آتش نشانی درارتباط می باشد.

ادامه مطلب
آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت

آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت

آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت شایستگی است که در حوزه آموزش های ایمنی و بهداشتی قرار داشته و هدف ان آموزش مقدماتی ،ایجاد آمادگی و کسب شایستگی افراد در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل،زلزله،آتش سوزی و همچنین موارد و حوادث مربوط به رانندگی و تصادفات جاده ای می باشد.

ادامه مطلب
سر آتش نشان

سر آتش نشان

سر اتش نشان شغلی است در گروه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی هایی از قبیل برنامه ریزی گردش کارو نگارش دسـتورالعمل هـای پیشگیرانه از حریق و حوادث ، واکنش در برابر شرایط اضطراری و غیر مترقبه ، نصب تجهیزات اطفاء حریق و انجـام بازدیـدهای دوره ای و رفع نواقص آنها ، مدیریت مانورهای واکنش در انواع شرایط اضطراری و غیر مترقبـه ، اسـتقرار - کنتـرل و سـازماندهی تجهیـزات و افـراد درشرایط اضطراری با توجه به ارزیابی اطلاعات ، کمک رسانی و اقدامات امداد و نجات اولیه در شرایط اضطراری و حـوادث غیـر مترقبـه ، پشتیبانی و ارتباط دائم و موثر با اعضای تیم در شرایط اضطراری و غیر مترقبه ، ارزیابی ریسک خطرات بصـورت دوره ای و اولویـت بنـدی مخاطرات و اصلاحات در محیط کار ، نظارت ، بازرسی وارائه گزارش در رابطه با علل وقوع حوادث مـی باشـد و بـا مشـاغل آتـش نشـان - مسئول حفاظت و ایمنی- تکنسین عملیات امداد و نجات – فرمانده عملیات –امدادگر حوادث- کمک اتش نشان در ارتباط می باشد .

ادامه مطلب
ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی

ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی

ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی: شایستگی است که در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل كار با پمپ های آتش نشانی، محاسبات هیدرولیك در آتش نشانی، عملیات لوله و آبرسانی در آتش نشانی، آبگیری از منابع تحت فشار و آبگیری ازمنابع رو باز را انجام دهد و با استاندارد هایی ازقبیل آتش نشانی در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب
ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

این شایستگی به منظور شناسائی عوامل موثر در ایمنی و بهداشت شغلی محیط كار ، و انجام ارزیابی براساس یكی از روش های ارزیابی كه در سازمان قابل اجرا می باشد ، تعریف شده است . ارزیاب ریسك ایمنی و بهداشت شغلی اقدام به ارزیابی ریسك ایمنی و بهداشت شغلی در فرآیند ها و مكان های مختلف و تعیین شده سازمان نموده و نتایج ارزیابی ریسك را در جدول ارزیابی ریسك جمع آوری و عدد ریسك هریك از فعالیت ها را در فرآیند مورد نظر محاسبه و گزارش می نماید . ارزیاب ، كنترل ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه متناسب با میزان ریسك گزارش شده با همكاری مالك فرآیند و با تصویب مدیران مسئول فرآیند در سازمان تعیین و پیگیری های لازم را انجام می دهد.

ادامه مطلب
HSE پیشرفته

HSE پیشرفته

بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) شايستگي مي باشد در حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست كه فراگيران با بكارگيري فرايندهاي ساختاري HSE، بكار گيري تئوري هاي حادثه در HSE، بكار گيري مديريت ريسك،بكار بردن دستورالعمل هاي HSE، پيشگيري از خطر ،واكنش در شرايط اضطراري و كمك به مصدومين در صحنه حادثه بر آيد.

ادامه مطلب
HSE مقدماتی

HSE مقدماتی

کاربر مقدماتی بکارگیری HSE در صنایع شايستگي است در حوزه بهداشت وايمني كه فراگيران قادر به ياد گيري تعاريف و مفاهيم سازمان هاي ملي و بين المللي HSE ، تشخيص عوامل زيان آور محيط كار و جنبه هاي زيست محيطي و پيشگيري از خطر، بكارگيري وسايل حفاظت فردي و اطفا حريق مي باشد.

ادامه مطلب

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار