آزمونگر

1400/06/08
آزمونگر از مشاغل تخصصي در حوزه ارزشيابي مهارت است كه وظايفي از قبيل اجراي انواع آزمون هاي عملي ، پروژه محور ، كتبي – عملي ، نمونه كار ، حل مساله ( شناسايي ) ، آزمايشگاهي ، عمليات ميداني ، ارزشيابي آزمون هاي عملي و نظارت را به عهده دارد .

هزینه دوره

ریال
  • سطح دوره
  • مدت زمان دوره
  • زمان برگزاری
ثبت نام


اطلاعات دوره

شناسنامه دوره آموزش آزمونگر:
کد بین المللی ISCO )سازمان بین المللی کار):232040490020001
مهارت پیشنیاز: گواهی 2 سال سابقه کار ت(جربه تخصصی در رشته از) صنف و بنگاه اقتصادي کلان
طول دوره:1ماه
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، ، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های خدمات اموزشی
مشاغل مرتبط: مربيان آموزش فني و حرفه اي ، كارشناسان برنامه ريزي آزمون و مديران مراكز آموزش فني و حرفه اي
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 
سرفصل های دوره آموزشی  آزمونگر
1- اجراي آزمون هاي عملي پروژه محور شامل:
♦   تعريف و ساختار پروژه هاي عملي
♦   انواع نقشه هاي كار پروژه اي
♦   روش هاي مستند سازي و گزارش دهي
♦   نقشه خواني
♦   كنترل تجهيزات و مواد مصرفي
♦   كنترل تامين مواد مصرفي ، تجهيزات و فضاي لازم
♦   كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان
♦   تطبيق نقشه با شرايط اجرا در كارگاه
♦   توزيع مسئوليت هاي ساير متخصصين
♦   برگزاري آزمون، نظارت بر اجرا، ارزشيابي پروژه ها و جمع آوري پروژ هها
♦   مستند كردن و تهيه گزارش پروژه
2- اجراي آزمون هاي كتبي – عملي شامل:
♦    تعريف آزمون هاي كتبي – عملي
♦   ويژگي هاي آزمون هاي كتبي – عملي
♦    ويژگي هاي جدول مشخصات و ارتباط سئوال آزمون با آن
♦   فهرست وارسي براي ارزشيابي از يك آزمون مهارت
♦    اصول سنجش عملكردي ( آزمون هاي كتبي – عملي )
♦    كنترل تناسب فضا و تجهيزات با محتواي آزمون
♦   كنترل اجراي فرايند آزمون
♦   كنترل زمان بندي اجرا
♦   جمع آوري اوراق آزمون
تهيه صورت جلسه آزمون و شمارش اوراق
3- اجراي آزمون هاي عملي نمونه كار شامل:
♦   ساختار عناصر مهم نمونه كار
♦   معيار ، سرعت و دقت لازم در ارزيابي نمونه كار
♦    فرآيند آزمون هاي نمونه كار
♦   موقعيت و شرايط كار ( اقتصادي ، زماني ، انساني و عملي )
♦    نحوه استفاده از چك ليست
♦   كنترل مواد ، تجهيزات و فضاي مورد نياز انجام كار
♦    برنامه ريزي و سازمان دهي آزمون هاي عملي
♦    كنترل دقت ، سرعت ، توالي و مهارت در توليد
♦    كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان
4- اجراي آزمون هاي عملي مبتني بر حل مساله ( شناسايي ) شامل:
♦    تعريف مساله
♦   فرآيند حل مساله
♦   تهيه طرح و نقشه مناسب براي حل مساله
♦   اجراي طرح نقشه
♦    بازنگري
♦    برنامه ريزي و ساماندهي آزمون حل مساله
♦   نظارت و كنترل انجام فرآيند آزمون
♦   جمع آوري نتايج و آزمون
♦   كنترل ابزار ، تجهيزات ، مواد مصرفي و فضاي مورد نياز اجراي آزمون
♦   كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان
5- اجراي آزمون هاي عملي آزمايشگاه شامل:
♦   كار آزمايشگاهي
♦   ويژگي آزمون هاي آزمايشگاهي
♦    فرآيند آزمايشگاه
♦    گزارش كار
♦   فهرست كنترل
♦    برنامه ريزي و ساماندهي آزمون
♦    كنترل و دقت ابزار و دستگاه هاي آزمايشگاهي
♦    كنترل فرآيند
♦   نظارت بر تفسير مشاهدات و نتايج كسب شده
♦   نظارت بر اجراي آزمايش
♦    كنترل حضور و غياب آزمون شوندگا
♦   جمع آوري نتايج آزمون
6- اجراي آزمون هاي عملي عمليات ميداني شامل:
♦    تعريف آزمون هاي مبتني بر عمليات ميداني
♦    شرايط و ويژگي هاي عمليات ميداني
♦   معيار ارزيابي عمليات ميداني
♦   ارزشيابي مشاهده اي
♦   گزارش كار روزانه و نقش آن در ارزشيابي
♦   سازماندهي آزمون عمليات ميداني
♦   تهيه برنامه اجراي آزمو
♦   كنترل مواد مصرفي ، تجهيزات و ابزار مورد نياز
♦   كنترل حوزه عمل ( مزرعه ، كارگاه بزرگ و ... )
♦   كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان
♦   جمع آوري نتايج آزمون

7- ارزشيابي آزمون هاي عملي شامل:
♦   الگوهاي ارزشيابي عملي
♦   شاخص ها ، اصول ، هدف و ضرورت ارزشياب
♦   نقش ها و عوامل كددهي شغل
♦   استانداردهاي فرآيند ارزشيابی
♦   برنامه ريزي و ساماندهي آزمون
♦   كنترل مواد ، ابزار ، تجهيزات و فضاي مورد نياز متناسب با شرايط
♦   مراقبت بر اجراي آزمون
♦   جمع آوري نتايج
♦   كنترل مشخصات و حضور و غياب آزمون شوندگانآزمونگر آموزش آزمونگر مراقب امتحان مهارت های یادگیری آموزشگاه آموزشگاه فنی حرفه ای آموزشگاه مهرمادر آموزشگاه خوب مدرک فنی حرفه ای‌،آزمون،آزمونگری چیست،آزمونگر فنی حرفه ای،

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار