آفرینشگر

1400/06/08
آفرینشگر در حوزه ي خدمات آموزشي بوده و شایستگي هایي از قبيل درك ضرورت و كاربرد خلاقيت و ابعاد آن، ایجاد بينش خلاق، رفع ابهامات و سدهاي ذهني خلاقيت، كسب روحيه و رفتار نوآوري و ایجاد ایده هاي جدید با استفاده از شيوه و تكنيك و اصول مربوطه برآید.

هزینه دوره

ریال
  • سطح دوره
  • مدت زمان دوره
  • زمان برگزاری
ثبت نام


اطلاعات دوره

شناسنامه دوره آموزش آفرینشگر:
کد بین المللی ISCO )سازمان بین المللی کار):265940490010001
مهارت پیشنیاز: گواهی 2 سال سابقه کار ت(جربه تخصصی در رشته از) صنف و بنگاه اقتصادي کلان
طول دوره:1ماه
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، ، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های خدمات اموزشی
مشاغل مرتبط: افرادی که در زمینه کار افرینی فعالییت دارند
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 
سرفصل های دوره آموزشی آفرینشگر
1- بررسي و تحليل فرآیند فكر شامل:
♦   تعریف عقل
♦   ذهن
♦   فكر و انواع فرایند فكر
♦   چالش و آغاز فرایند فكر
♦   حركت و مقصد
♦   تعهد و مسيوليت
♦   معيار پرداخت هزینه در به دست آوردن فكر
♦   همگرایي و واگرایي در فرآیند فكر
♦   فكر و تكنولوژي توسعه یافتگي
♦   آزمایش گفتگوي ذهني
♦   بررسي و بكارگيري جهان بيني فرآیند فكر و بكارگيري آن
♦   بررسي شرط لازم و كافي در فرآیند فكر كردن
♦   تحليل مراحل فكر
♦   عملياتي كردن فرآیند فكر
♦   بحث در مورد نمونه هایي از قدرت فكر و بكارگيري آن
♦   بررسي روشهاي افزایش قدرت تشخیص و کاربرد ان
2- رفع ابهامات و سد هاي ذهني ومراحل ایجاد سطح تفكر براي حل مشكلات شامل:
♦   مراحل ایجاد سطح تفكر براي حل مشكلات
♦   روش توليد فكر
♦   اتصال با هستي
♦   سلوك برخورد علمي با قضایا
♦   عرفان كاربردي یا بينش اساطيري
♦   سلوك اسب ترامواي ذهن
♦   روش تمهيد اسباب بزرگي
♦   خرد گزیري عقلایي
♦   انواع ابهامات و سدهاي ذهني مسير خلاقيت
♦   مفهوم سير
♦   بررسي شرایط لازم و كافي براي فكر كردن و بكارگيري آن
♦   تشخيص موانع بينش اساطيري
♦   بحث و بررسي عرفان كاربردي یا بينش اساطيري و بكارگيري آن
♦   بررسي و بكارگيري انواع شرط براي یك اثر
♦   رفع ابهامات و سدهاي ذهني مسير خلاقيت
♦   بحث و بررسي روش علمي برخورد با مسائل و مشكلات و بكارگيري آن
♦   اتخاذ تصميم و انجام فعاليتها
3- بحث و بررسي و بكارگيري مفهوم خلاقيت و ابعاد آن شامل:
♦   پایه هاي اساسي خلاقيت در موارد مختلف
♦   تعاریف خلاقيت
♦   عوامل موثر بر خلاقيت
♦   موانع خلاقيت
♦   خلاقيت و ابعاد آن
♦   حاصل و نتيجه كيفيت خلاقيت
♦   تمایز روش خلاق با روش هاي دیگر
♦   خستگي ذهني
♦   دست آورد گرابودن
♦   بررسي و تحليل و بكارگيري روش خلاق
♦   بحث و بررسي سينرژي اطلاعات و كاربرد آن
♦   طبقه بندي اطلاعات
♦   مقابله با خستگي ذهني
♦   بيدار ساختن خلاقيت در انسان
♦   ایجاد ذهن خلاق
♦   به دست آوردن فن آوري خلاقيت
♦   كسب مهارت در به كار گيري خلاقيت در حيطه تخصصي

4- درك ضرورت و كاربرد خلاقيت شامل:
♦   موارد و مصداقهاي خلاقيت در زندگي عادي
♦   مفهوم تغيير
♦   انتخاب و انواع آن
♦   مصداق خلاقيت در صنعت تكنولوژي
♦   زمينه هاي خلاقيت در علوم اجتماعي و هنر
♦   زمينه هاي خلاقيت و علم و دانش
♦   مصداق خلاقيت در پژوهش
♦   تناقض دروني
♦   شرایط لازم براي پدیده خلاقيت
♦   دو گانگي وجود
♦   كار آفرین كيست؟
♦   ساختار مغز
♦   سمبل عقل و سمبل خلاقيت
♦   حل مسائل و مشكلات زندگي
♦   آناليز موارد بهره گيري از خلاقيت در زندگي عادي
♦   جستجوي مصداق خلاقيت در علم و دانش و بكارگيري آن
♦   درك ضرورت و كاربردهاي خلاقيت
♦   بررسي اصل زایش و جاودانگي و بكارگيري آن
♦   بررسي و بكارگيري اصل ادب و پرورش
♦   بكارگيري عوامل موثر در خلاقيت

5- ایجاد بينش خلاق و كاربرد آن شامل:
♦   كدها و معيار ها براي شناخت اصول و قواعد موفقيت
♦   بينش بر اساس طرحي نو
♦   معيار غير مطمئن بودن دربينش خلاق
♦   معيار بلا تكليفي در بينش خلاق
♦   پایه قالب هاي ذهني و رابطه مستقيم
♦   پایه علت و معلول
♦   اراده معكوس به تغيير
♦   مكتب تلفيقي
♦   غير قابل برگشت بودن
♦   باور و اصل باور و ایمان و تصور ذهني
♦   معيار آگاهي و تكنيك در بينش خلاق
♦   بررسي و تحليل و بكارگيري ارتباط خلاقيت و آموزش
♦   بررسي و بكارگيري اصل بلا تكليفي
♦   بحث و تحليل در مورد قانون اصالت درون
♦   بحث و بررسي انواع قوانين بينش خلاق و بكارگيري آن
♦   ایجاد نظم در پایه غير خطي ذهن
♦   تحليل و بررسي ذهن در مقابل تغييرات كوچك و كاربرد آن
♦   بحث و بررسي و بكارگيري انواع صفات حاصله از بينش خلاق
♦   تحليل و بررسي و بكارگيري عمل زیبا شناختي
♦   ایجاد و بكارگيري مدل آمادگي براي تصميم گيري با ذهن و شرایط غير خطي

6- روانشناسي خلاقيت و بكارگيري آن شامل:
♦   روش هاي احساس ایمني در جهان پر ابهام
♦   قدرت فعاليت
♦   هدف هاي موفقيت براي زندگي خلاق
♦   تصویر ذهني
♦   معناي واقعي زندگي
♦   اطمينان خاطر
♦   لذت كار ثمر بخش
♦   نشانه زنده بودن
♦   اميد به زندگي خلاق
♦   هدف هاي موفقيت براي زندگي خلاق
♦   دلسردي فوري:نيروي مخرب وجود
♦   بررسي، تحليل و بكارگيري فلسفه پویایي
♦   جلب همدردي و باز گو كردن مشكلات
♦   بررسي و تحليل خود كشي روحي
♦   بررسي معيارهاي اندیشيدن و بكارگيري آن
♦   تغيير اقبال خود
♦   بحث و بررسي و كاربرد هدف ها و مكانيزم موفقيت
♦   غلبه بر احساسات منفي
♦   كاربرد و پيروزي بر باورهاي كاذب
♦   بررسي چهره هاي مخدوش زندگي و كاربرد آن

7- ایجاد ایده هاي نو با استفاده از اصول ابزار، روش ، تكنيك و تفكر خلاق شامل:
♦   امكان خلق
♦   انطباق پذیري و انعطاف پذیري
♦   دانایي عامل توقف یا عامل حركت
♦   همت بلند
♦   مهندسي معكوس با استفاده از قدرت خيال
♦   اعتماد به كائنات
♦   الگوهاي ذهني
♦   ایجاد شرایط براي خلق
♦   كاربرد تفكر جانبي
♦   رها سازي مادي از تفكرات گذشته
♦   بررسي و تحليل دوره انتظار و كاربرد آن
♦   تغيير نقطه درك
♦   استفاده از قدرت خيال
♦   بحث و بررسي انواع دوره ها در دوران انتظار
♦   بحث و بررسي دوران ضرورت و بكارگيري آن
♦   بحث و بررسي و كاربرد دوران غير قابل دسترسآموزش،آفرینشگری،سازندگی،سازنده،آموزشگاه،آموزشگاه برتر،آموزشگاه فنی حرفه ای،آموزشگاه مهرمادر،فنی حرفه ای،دوره های آموزشی،آفرینشگر کیست

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار